โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 32297)

ชื่อโครงาน: สตรอเบอรี่เมืองหนาว
ผู้จัดทำ : นางสาวพุทธชาต น้อยเขียว
อาจารย์ผู้สอน : คเชนทร์ กองพิลา
คำถามโครงงาน
1.การปลูกสตรอเบอรี่ในภาคอิสานถึงได้ผลผลิตไม่เท่าภาคเหนือเป็นเพราะอะไร
2.การปลูกสตรอเบอรี่ให้ผลที่ใหญ่ต้องทำอย่างไร
ที่มาของโครงงาน
สตรอเบอรี่เป็นพืชที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งจะนิยมนำไปปลูกในภาคเหนือของประเทศไทยเพราะจะมีอากาศหนาว จึงทำให้ได้ศึกษาว่าการปลูกสตรอเบอรี่จะสามารถปลูกในเมืองร้อนจะได้ผลผลิตเท่าเมืองหนาวหรือไม่จึงเป็นเหตุผลที่จะศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาสตรอเบอรี่ที่จะนำมาเปรียบเทียบองค์ประกอบระหว่างผลไม้เมืองหนาวและเมืองร้อน
2.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่

โฆษณา