Tip Programs > ตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ด้วย Windows Movie Maker

การใช้โปรแกรม Windows Movie Maker
1. เข้าไปที่ Manu Start
2. เลือกไปที่ Program File
3. เลือกไปที่โปรแกรม Windows Movie Maker

4. เลือกภาพที่ต้องการจะตัดต่อ โดยเลือกที่ Manu Import Pictures
5. เลือกไปยัง File ที่จัดเก็บรูปภาพไว้ ตัวอย่างเช่นเก็บรูปภาพที่ต้องการจะตัดต่อไว้ที่ไดร์ D ให้เลือก ไดร์ D ตรง Look in
6. จะปรากฏ File ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ไดร์ D
7. เลือก File รูปภาพที่ต้องการตัดต่อ
8. เลือก Import
9. จากนั้นให้เลือกภาพที่ต้องการตัดต่อมาว่างที่ Show storyboard โดยรูปภาพที่ต้องการตัดต่อนั้นให้วางตรงช่อง Video โดยการใช้เม้าล์คลิกแช่ไว้ตรงรูปภาพที่ต้องการแล้วลากมาตรงช่อง Video
10. วิธีการเพิ่ม Video Effects ในภาพที่ต้องการตัดต่อ โดยการคลิกเม้าด้านซ้ายมือตรงภาพที่เลือกที่จะตัดต่อ จะมี Manu ปรากฎขึ้นให้เลือกจากนั้นให้เลือก Video Effects
11. หลังจากที่เลือก Video Effects บนหน้าจอจะโชว์ Effects ให้เลือก คลิกเลือก Effects ที่ต้องการ แล้วกด Add ตอบ OK
12. วิธีการใส่ Video Transitions ระหว่างภาพที่ต้องการตัดต่อ โดยการเลือกที่ Video Transitions บนหน้าจอ
13. จากนั้นหน้าจอจะปรากฎ Transitions ให้เลือก เลือก Transitions ที่ต้องการ ให้เม้าล์คลิกแช่ตรง Transitions ที่ต้องการแล้วลากไปวางระหว่างภาพที่จะตัดต่อ
14. การ Import audio or music (การลงเพลง) โดยการการเลือกไปที่ Manu Import audio or music จากนั้น เลือก ไดร์ที่จัดเก็บFile เพลง ตรง Lock In เลือก File เพลงที่ต้องการแล้วเลือก Import
15. ใช้เม้าส์คลิกลากเพลงที่ต้องการมาวางตรงช่อง Audio Music
16. วิธีการแทรกข้อความบนภาพที่ต้องการตัดต่อโดยการ เลือกที่ Manu titles or cardits
จากนั้นหน้าจอจะปรากฏรูปแบบให้เลือก ให้เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น เลือกรูปแบบ Title on the selected clip
จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการแทรกลงบนภาพที่ต้องการตัดต่อ แล้วไปที่ Manu edit title text เลือกรูปแบบการโชว์ข้อความ
จากนั้นให้เลือกไปที่ Manu Change the text font and color เพื่อกำหนด แบบข้อความ / แบบตัวอักษร / ขนาดตัวอักษร / สีตัวอักษร ที่ต้องการแทรกลงในภาพที่ตัดต่อ
แหล่งที่มา
http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403

โฆษณา